Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Dit is de privacyverklaring van Zonnegilde B.V. (hierna: Zonnegilde) die van toepassing is op de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je als sollicitant geïnteresseerd bent in een van onze vacatures.

Zonnegilde is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat omschreven. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.

Zonnegilde B.V.
Betonstraat 9
8263 BL Kampen

T: +31 38 773 0070

werk@zonnegilde.nl

www.zonnegilde.nl

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zonnegilde van jou verzamelt en verwerkt als je onze vacature website bezoekt en solliciteert op een van onze vacatures. Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je in deze privacyverklaring. Ook lees je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je gegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

3. Welke gegevens verzamelt en verwerkt Zonnegilde bij jouw sollicitatie?

Als je bij ons solliciteert, verzamelen wij persoonsgegevens van jou zodat we kunnen beoordelen of jij onze nieuwe collega kunt worden. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Wij verwerken de volgende gegevens van jou:

 • Naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Curriculum Vitae (CV) en motivatie, informatie over opleiding, stages en werkervaring en overige gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld hobby’s en salarisindicatie.
 • Foto’s en video’s die je mogelijk meestuurt met je sollicitatie.
 • Uitkomsten van testen en assessments die na jouw goedkeuring worden gedeeld met Zonnegilde.
 • Gegevens om jou een salarisvoorstel te doen, die we – als je bij ons aan het werk gaat – opnemen in onze HR-systemen, zoals salarisberekening, identiteitsbewijs, IBAN nummer en gegevens over van je partner/kinderen in verband met pensioen.
 • Hoe ver je in het sollicitatieproces bent gekomen en redenen voor aanname of afwijzing.

4. Waarom verzamelt Zonnegilde jouw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat doen we voor de volgende doeleinden:

 • Jouw sollicitatie te behandelen en persoonlijk met jou hierover te communiceren en het versturen van vacature alerts (grondslag: gerechtvaardigd belang of toestemming).
 • Voor wervings- en selectiedoeleinden en het beheer van onze wervingsdatabase (grondslag: gerechtvaardigd belang).
 • Indien van toepassing, om te controleren bij het UWV of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (grondslag: wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang);
 • Eventueel sluiten van een arbeidscontract met jou (grondslag: uitvoering overeenkomst met jou).
 • Het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik (grondslag: gerechtvaardigd belang).
 • Op basis van geaggregeerde gegevens statistische analyses uit te voeren en te delen binnen Zonnegilde om ons sollicitatieproces te verbeteren en hierover te rapporteren (grondslag: gerechtvaardigd belang).
 • Indien de aard van de functie dit rechtvaardigt, het uitvoeren van een social media onderzoek, screening of assessment. Wanneer het voor je functie noodzakelijk is dat je aan bijzondere medische eisen voldoet kunnen medische keuringen worden uitgevoerd door een (bedrijfs)arts. Zonnegilde krijgt inzage in het type medische keuring en de uitslag hiervan (grondslag: gerechtvaardigd belang).
 • Het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten (grondslag: gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting).
 • Om contact met je op te nemen als je op een andere manier gegevens bij ons hebt achtergelaten (grondslag: gerechtvaardigd belang).

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar werk@zonnegilde.nl. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen op basis van toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na een eventuele bewaartermijn moeten worden vernietigd), tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking van jouw gegevens.

5. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard door Zonnegilde?

Jouw sollicitatiegegevens worden door ons bewaard gedurende een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden je gegevens voor een termijn van 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Zo kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van nieuwe vacatures of uitnodigen voor wervingsactiviteiten. Zodra je bij ons in dienst komt, dan worden je gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden je gegevens verwerkt conform de privacyverklaring voor onze medewerkers.

6. Worden jouw gegevens gedeeld met andere bedrijven?

Bedrijven die ons helpen bij het vinden van nieuwe collega’s krijgen als dat nodig is toegang tot gegevens om activiteiten uit te voeren namens Zonnegilde. Zonnegilde eist dat deze bedrijven jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Hiervoor sluiten wij overeenkomsten af met deze bedrijven.

Zonnegilde kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Zonnegilde en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals assessment aanbieders, website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen zoals het beheer van onze recruitment database, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Zonnegilde vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen en deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

8. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Zonnegilde zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Zonnegilde heeft daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Bij de verwerking van je persoonsgegevens kunnen deze mogelijk worden doorgegeven aan een externe partij die zich bevindt in een land zonder passend beschermingsniveau. Zonnegilde neemt in dit geval aanvullende maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens voldoende beschermd worden.

9. Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo kun je (binnen de wettelijke kaders) te allen tijde vragen om inzage, correctie, aanvulling, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van de gegevens die Zonnegilde over jou verwerkt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw gegevens. Je kunt hiervoor via de mail met ons contact opnemen via werk@zonnegilde.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je daartoe aanleiding ziet.

10.Waar kan je terecht met vragen over de privacyverklaring van Zonnegilde?

Wil je meer weten of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met ons via werk@zonnegilde.nl

11. Wordt deze privacyverklaring wel eens gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan wijzigen als bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving daar aanleiding voor geeft. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op onze website. We vermelden altijd op welke datum we de laatste versie op onze website hebben gepubliceerd. Als je dit regelmatig bekijkt en die datum in de gaten houdt, ben je altijd op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

Juli 2023